GIAO DỊCH

Chi phí tài chính

Tìm hiểu cách chúng tôi tính toán chi phí tài chính, để bạn có thể hiểu rõ hơn về phí tài chính hoặc tín dụng tài chính và các khoản phí tiềm ẩn liên quan khác khi bạn giao dịch với chúng tôi.

Hero Phí tài chính

Giao dịch CFD trên ngoại hối, chỉ số và hàng hóa

Nếu bạn có một vị thế mở trên tài khoản vào cuối mỗi ngày giao dịch (5 giờ chiều theo giờ ET), vị thế đó được coi là được giữ qua đêm và phải chịu một khoản phí hoặc khoản ghi có tài chính để phản ánh chi phí tài trợ cho vị thế của bạn (liên quan đến khoản ký quỹ được sử dụng).
Chi phí tài chính được tính trên cơ sở mỗi vị thế và có thể là một khoản phí hoặc một khoản ghi có vào tài khoản của bạn, tùy thuộc vào việc bạn nắm giữ vị thế mua/mua khống hay vị thế bán/bán khống. Khoản phí hoặc khoản ghi có tài chính cũng tính đến tác động của phí quản trị của chúng tôi.

Lãi suất tài trợ cho các vị thế CFD

Ngoại hối và kim loại (ngoại trừ đồng):

Khoản phí hoặc ghi có tài chính hàng ngày = quy mô vị thế x lãi suất tài trợ hiện hành/365.

Chỉ số và hàng hóa (bao gồm đồng):

Khoản phí hoặc ghi có tài chính hàng ngày = giá trị vị thế* x lãi suất tài trợ hiện hành/365.
*trong đó giá trị vị thế = quy mô vị thế x giá cuối ngày giao dịch (5 giờ chiều theo giờ ET).

Lãi suất tài trợ (hay ‘lãi suất qua đêm’ đối với các sản phẩm ngoại hối) thay đổi tùy thuộc vào công cụ tài chính và có thể thay đổi hàng ngày. Lãi suất tài trợ được báo giá theo lãi suất hàng năm. Mỗi công cụ tài chính có hai loại lãi suất báo giá: một cho vị thế mua/mua khống và một cho vị thế bán/bán khống.
Khi lãi suất tài trợ âm, tài khoản của bạn sẽ bị ghi nợ một khoản, và khi lãi suất tài trợ dương, tài khoản của bạn sẽ được ghi có một khoản.

Cách chúng tôi tính lãi suất tài trợ

Bảng dưới đây cho thấy cách chúng tôi tính lãi suất tài trợ cho giao dịch CFD ngoại hối, kim loại và chỉ số.

Lãi suất tài trợ (vị thế mua/mua khống) Lãi suất tài trợ (vị thế bán/bán khống)
Ngoại hối và kim loại (không bao gồm đồng) Lãi suất được tính trên sự kết hợp của lãi suất QUA ĐÊM cho đến ngày tiếp theo của các nhà cung cấp thanh khoản cơ bản, được điều chỉnh bởi phí quản trị cụ thể cho từng công cụ tài chính và được tính theo năm.
Trên trang web chi phí tài chính của chúng tôi, bạn có thể chọn công cụ tài chính mà bạn muốn giao dịch và trang web sẽ tính cả lãi suất tài trợ hàng năm (bao gồm phí quản trị cụ thể) và chi phí tài chính hàng ngày dự kiến dựa trên lãi suất hiện hành. Ngoài ra, bạn cũng xem được lãi suất tài trợ trong lịch sử.
Lãi suất được tính trên sự kết hợp của lãi suất QUA ĐÊM cho đến ngày tiếp theo của các nhà cung cấp thanh khoản cơ bản, được điều chỉnh bởi phí quản trị cụ thể cho từng công cụ tài chính và được tính theo năm.
Trên trang web chi phí tài chính của chúng tôi, bạn có thể chọn công cụ tài chính mà bạn muốn giao dịch và trang web sẽ tính cả lãi suất tài trợ hàng năm (bao gồm phí quản trị cụ thể) và chi phí tài chính hàng ngày dự kiến dựa trên lãi suất hiện hành. Ngoài ra, bạn cũng xem được lãi suất tài trợ trong lịch sử.
Chỉ số Lãi suất bằng phí quản trị 2,5% cộng với lãi suất tài trợ liên ngân hàng phù hợp* và được tính theo năm. Được biểu diễn bằng một lãi suất âm, và do đó là một khoản phí.
*lãi suất được sử dụng ở quốc gia có đơn vị tiền tệ là đơn vị tiền tệ báo giá của công cụ tài chính theo bảng dưới đây.Trên trang web chi phí tài chính của chúng tôi, bạn có thể chọn công cụ tài chính mà bạn muốn giao dịch và trang web sẽ tính cả lãi suất tài trợ hàng năm (bao gồm phí quản trị) và chi phí tài chính hàng ngày dự kiến dựa trên lãi suất hiện hành.Ngoài ra, bạn cũng xem được lãi suất tài trợ trong lịch sử.
Khi lãi suất tài trợ liên ngân hàng một tháng phù hợp* lớn hơn phí quản trị 2,5% của chúng tôi, lãi suất được sử dụng sẽ là chênh lệch giữa hai lãi suất này và được tính theo năm. Điều này được thể hiện bằng một lãi suất dương, và do đó là một khoản ghi có.
Khi lãi suất tài trợ liên ngân hàng phù hợp* thấp hơn phí quản trị 2,5% của chúng tôi, lãi suất được sử dụng sẽ là chênh lệch giữa hai lãi suất này và được tính theo năm. Điều này được thể hiện bằng một lãi suất âm, và do đó là một khoản phí.*lãi suất được sử dụng ở quốc gia có đơn vị tiền tệ là đơn vị tiền tệ báo giá của công cụ tài chính theo bảng dưới đây.Trên trang web chi phí tài chính của chúng tôi, bạn có thể chọn công cụ tài chính mà bạn muốn giao dịch và trang web sẽ tính cả lãi suất tài trợ hàng năm (bao gồm phí quản trị) và chi phí tài chính hàng ngày dự kiến dựa trên lãi suất hiện hành. Ngoài ra, bạn cũng xem được lãi suất tài trợ trong lịch sử.
Chỉ số Lãi suất tham chiếu thay thế
Australia 200 Chỉ số AUD qua đêm trung bình (AONIA)
China A50 Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR)
Germany 30 Tỷ giá ngắn hạn bằng đồng Euro (ESTR)
Europe 50 Tỷ giá ngắn hạn bằng đồng Euro (ESTR)
France 40 Tỷ giá ngắn hạn bằng đồng Euro (ESTR)
Hong Kong 33 HKD DEPOSIT 1WK
Japan 225 Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR)
US Nas 100 Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR)
Netherlands 25 Tỷ giá ngắn hạn bằng đồng Euro (ESTR)
Singapore 30 Trung bình lãi suất qua đêm tại Singapore (SORA)
US SPX 500 Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR)
Chỉ số Đài Loan Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR)
UK 100 Trung bình chỉ số qua đêm của đồng Bảng Anh (SONIA)
US Russell 2000 Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR)
US Wall St 30 Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR)
Spain 35 Tỷ giá ngắn hạn bằng đồng Euro (ESTR)
Switzerland 20 Lãi suất trung bình qua đêm tại Thụy Sĩ (SARON)
Cổ phiếu ChinaH HKD DEPOSIT 1WK
Japan 225 (JPY) Lãi suất trung bình qua đêm tại Tokyo (TONA)

Bảng phí quản trị

Công cụ tài chính Phí quản trị
Các cặp ZAR 2.00%
Các cặp khác 1.00%

Chi phí tài chính chịu ảnh hưởng của ngày lễ và ngày cuối tuần

Các nhóm tài sản khác nhau thanh toán vào các ngày khác nhau.

Các giao dịch ngoại hối và kim loại (ngoại trừ đồng) thường thanh toán trên cơ sở T+2, có nghĩa là chi phí tài chính cuối tuần thường được áp dụng sớm hơn hai ngày, vào thứ Tư (gấp ba lần phí hàng ngày thông thường), mặc dù thời gian này cũng bị ảnh hưởng tương tự bởi các ngày lễ. Xin lưu ý rằng USD/CAD thanh toán trên cơ sở T+1 và do đó áp dụng chi phí tài chính ba ngày, vào thứ Năm.

Các chỉ số và hàng hóa (bao gồm đồng) thường tính chi phí tài chính cuối tuần vào thứ Sáu (gấp ba lần phí hàng ngày thông thường), mặc dù thời gian này cũng bị ảnh hưởng tương tự bởi các ngày lễ.

Theo đó, lãi suất tài trợ thực tế vào ngày bất kỳ có thể phản ánh chi phí lớn hơn chi phí một ngày.

Tài khoản của khách hàng không được cộng hoặc trừ khoản phí tài chính vào cuối tuần.

Xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết các ví dụ về chi phí tài chính cho các vị thế CFD.

Giao dịch CFD trên hàng hóa (bao gồm đồng)

Giao dịch CFD hàng hóa của OANDA (bao gồm đồng) không có ngày hết hạn. Để đạt được điều này, OANDA tạo ra giá CFD hàng hóa bằng cách áp dụng lãi suất chênh lệch hoặc chiết khấu (được gọi là "lãi suất cơ sở") cho giá của hợp đồng tương lai cơ sở.

Khi một hợp đồng tương lai gần hết hạn, lãi suất cơ sở cho hợp đồng tiếp theo được tính bằng cách sử dụng giá của hợp đồng gần hết hạn và hợp đồng tiếp theo. Việc áp dụng lãi suất cơ bản này khiến giá CFD hội tụ về giá hợp đồng tương lai đang hoạt động khi hợp đồng tương lai đang hoạt động này gần đến ngày hết hạn bằng cách di chuyển giá CFD cao hơn hoặc thấp hơn. Chiều của biến động này được quyết định bởi giá của hợp đồng tương lai đang hoạt động và giá CFD. Ví dụ, nếu giá của hợp đồng tương lai đang hoạt động cao hơn giá CFD, thì việc áp dụng lãi suất cơ sở sẽ khiến giá CFD tăng cao hơn để hội tụ về hợp đồng tương lai đang hoạt động.

Lãi suất cơ sở dương (Xanh lá cây)
Lãi suất cơ sở âm (Đỏ)

Lãi suất tài trợ được áp dụng cho hàng hóa vào cuối ngày giao dịch (5 giờ chiều theo giờ ET) nhằm bù đắp cho biến động giá được tạo ra do phương pháp định giá này, và do đó có thể là tín dụng hoặc ghi nợ tùy thuộc vào việc bạn mua khống hay bán khống và biến động giá là thuận hay nghịch và tác động của phí quản trị bổ sung.

Khoản phí hoặc khoản ghi có tài chính được tính như sau:

Khoản phí hoặc khoản ghi có tài chính = quy mô vị thế x lãi suất tài trợ hiện hành x [thời gian giao dịch (tính bằng ngày) / 365] x tỷ giá chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ của tài khoản.

OANDA tính phí tài chính trên giao dịch CFD hàng hóa (bao gồm đồng) bằng cách sử dụng lãi suất cơ sở với một tỷ lệ % phí quản trị được áp dụng.

Đối với các vị thế mua khống, tài khoản của bạn sẽ được ghi nợ theo lãi suất cơ sở cộng với 2,5% phí quản trị. Đối với các vị thế bán khống, tài khoản của bạn sẽ được ghi có theo lãi suất cơ sở trừ đi 2,5% phí quản trị (có thể dẫn đến phí nếu lãi suất cơ sở nhỏ hơn phí quản trị).

Giao dịch CFD trên Tiền kỹ thuật số

Phí tài chính đối với các CFD tiền kỹ thuật số như sau:

Phí tài chính hàng ngày = (khối lượng vị thế x lãi suất tài trợ) x 1/360

Phí tài chính 1 ngày sẽ được tính từ Thứ Hai đến Thứ Năm; và phí tài chính 3 ngày được tính vào Thứ Sáu.

Lãi suất tài trợ cho tất cả CFD tiền kỹ thuật số sẽ như sau:

Vị thế mua khống = - 25% - SOFR

Vị thế bán khống = - 25% + SOFR

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch chưa? Mở tài khoản trong vài phút

Bạn đã có tài khoản giao dịch thực? Thật dễ dàng để nạp tiền vào tài khoản bằng một trong những phương thức thanh toán sau đây.

bank transfer - Vietnamese wire transfer - Vietnamese Visa Logo Mastercard Logo Neteller logo Skrill logo

Chi phí giao dịch minh bạch

Chúng tôi công khai các khoản phí để bạn biết mình phải trả bao nhiêu khi giao dịch với chúng tôi.

Chi phí tài chính là gì?

Chi phí tài chính có thể ảnh hưởng đến chi phí giao dịch của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động của tài chính.

Khi nào tôi có thể giao dịch với OANDA?

Giờ hoạt động của chúng tôi trùng với thị trường tài chính toàn cầu. Tìm hiểu thời gian bạn có thể giao dịch với chúng tôi.