TIỀN THƯỞNG CHÀO MỪNG

Hãy làm theo cách này để nhận tiền thưởng lên đến 888 USD*

Mở tài khoản với OANDA và bạn có thể nhận được Tiền thưởng Chào mừng lên đến 888 USD.

Welcome bonus hero
OGM | Get started

Bắt đầu

Đăng ký tài khoản thật nhanh chóng và dễ dàng.

OGM | Qualify

Điều kiện

Để đủ điều kiện nhận 888 USD Tiền thưởng Chào mừng, bạn sẽ cần nạp ít nhất 10.000 USD và đạt được khối lượng giao dịch tối thiểu của chúng tôi trong vòng 30 ngày*.

OGM | Benefit

Quyền lợi

Đáp ứng các yêu cầu giao dịch tối thiểu của chúng tôi trong vòng 30 ngày và chúng tôi sẽ ghi có khoản tiền thưởng vào tài khoản của bạn.

*Xem các điều khoản và điều kiện của ưu đãi này.

Khuyến mãi chỉ dành cho khách hàng của OANDA Global Markets Limited đã mở tài khoản thực nhưng chưa nạp tiền từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Khách hàng của các công ty OANDA khác không đủ điều kiện tham gia chương trình này. Tiền thưởng chào mừng được trả cho mỗi khách hàng mới, chứ không tính cho mỗi tài khoản.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch chưa? Mở tài khoản trong vài phút

Bạn đã có tài khoản giao dịch thực? Thật dễ dàng để nạp tiền vào tài khoản bằng một trong những phương thức thanh toán sau đây.

bank transfer - Vietnamese wire transfer - Vietnamese Visa Logo Mastercard Logo Neteller logo Skrill logo