CHUYỂN ĐỔI IBOR

Chuyển đổi IBOR sang Lãi suất Tham chiếu Thay thế

Từ ngày 29 tháng 11 năm 2021, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng Lãi suất Cho vay Liên ngân hàng trong việc tính lãi suất tài trợ và thay vào đó, chúng tôi sẽ sử dụng Lãi suất Tham chiếu Thay thế.

Lãi suất IBOR là gì?

Lãi suất cho vay liên ngân hàng (IBOR) là chuẩn lãi suất được sử dụng cho nhiều sản phẩm và hợp đồng tài chính.

Hầu hết các lãi suất IBOR sẽ chấm dứt vào cuối năm 2021. Điều này có nghĩa là tất cả các chuẩn lãi suất thuộc IBOR, bao gồm cả Lãi suất Cho vay Liên ngân hàng London (LIBOR) quen thuộc, sẽ bị loại bỏ dần và thay thế bằng các lãi suất thay thế.

LIBOR là gì?

Kể từ những năm 1980, LIBOR được xem là lãi suất cho vay liên ngân hàng chuẩn được sử dụng để tính toán lãi suất của các khoản vay ngắn hạn mà các ngân hàng sẽ cho nhau vay. Cho đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, LIBOR được coi là tiêu chuẩn vàng để đo lường sức khỏe của toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu.

Tại sao lãi suất thay đổi?

Các cơ quan điều tiết đã bày tỏ lo ngại về độ tin cậy và tính bền vững của IBOR. Các quy tắc thanh khoản nghiêm ngặt được đưa ra do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cùng với việc LIBOR mất uy tín do các vụ bê bối và sự góp phần của lãi suất này trong cuộc khủng hoảng, đã khiến IBOR trở nên kém hấp dẫn hơn đối với hoạt động cho vay liên ngân hàng ngắn hạn, không có bảo đảm. Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong thị trường tài trợ không có bảo đảm liên ngân hàng trong thập kỷ qua, cũng như thiếu thanh khoản - dẫn đến một thị trường không có tính đại diện đầy đủ. Điều này đã thúc đẩy các cơ quan điều tiết chuyển ưu tiên của họ sang Lãi suất Tham chiếu Thay thế (ARR).

Lãi suất IBOR sẽ chuyển sang lãi suất nào?

Người dùng IBOR sẽ chuyển sang Lãi suất Tham chiếu Thay thế (ARR). ARR được dựa trên lãi suất qua đêm thực tế trên thị trường tiền mặt bán buôn và thị trường phái sinh thanh khoản. Điều này làm cho ARR mạnh hơn và ít biến động hơn so với IBOR.

Vì ARR là lãi suất không có rủi ro, chúng không đưa vào rủi ro tín dụng vốn có trong cách tính IBOR, dựa trên hoạt động cho vay liên ngân hàng trong khoảng thời gian dài hơn.

Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Nếu bạn giữ một vị thế chỉ số vào cuối ngày giao dịch (5 giờ chiều theo giờ ET), vị thế đó được coi là được giữ qua đêm và phải chịu một khoản phí hoặc khoản ghi có tài chính để phản ánh chi phí tài trợ cho vị thế của bạn (liên quan đến khoản ký quỹ được sử dụng).

Đối với một chỉ số, cách tính như sau:

Khoản phí hoặc ghi có tài chính hàng ngày = giá trị vị thế* x lãi suất tài trợ hiện hành/365**

Lãi suất tài trợ hiện hành trong ví dụ này sẽ thay đổi từ Lãi suất Cho vay Liên ngân hàng (IBOR) thành Lãi suất Tham chiếu Thay thế (ARR). Ví dụ, đối với chỉ số US Wall St 30, lãi suất tài trợ hiện hành của bạn sẽ thay đổi từ USD LIBOR - 3 tháng thành SOFR (Lãi suất Tài trợ Qua đêm Có bảo đảm).

Bảng dưới đây cho thấy mỗi sản phẩm chỉ số hiện đang sử dụng lãi suất nào làm lãi suất tài trợ hiện hành và Lãi suất Tham chiếu Thay thế mà chúng tôi sẽ sử dụng bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 năm 2021.
Chỉ số Lãi suất tài trợ liên ngân hàng cũ Lãi suất Tham chiếu Thay thế
Australia 200 Australia Bank Bill - 3 Số tháng AONIA
China A50 USD LIBOR - 1 Số tháng SOFR
Germany 30 EURIBOR - 3 Số tháng ESTR
Europe 50 EURIBOR - 3 Số tháng ESTR
France 40 EURIBOR - 1 Số tháng ESTR
Hong Kong 33 HKD HIBOR - 1 Số tháng HONIA
Japan 225 USD LIBOR - 3 Số tháng SOFR
US Nas 100 USD LIBOR - 3 Số tháng SOFR
Netherlands 25 EURIBOR - 1 Số tháng ESTR
Singapore 30 SGD SIBOR - 1 Số tháng SORA
US SPX 500 USD LIBOR - 3 Số tháng SOFR
Taiwan Index USD LIBOR - 1 Số tháng SOFR
UK 100 GBP LIBOR - 3 Số tháng SONIA
US Russell 2000 USD LIBOR - 3 Số tháng SOFR
US Wall St 30 USD LIBOR - 3 Số tháng SOFR

*trong đó giá trị vị thế = quy mô vị thế x giá cuối ngày giao dịch (5 giờ chiều theo giờ ET)

**Đối với các vị thế chỉ số dài hạn, lãi suất tài trợ hiện hành là phí quản trị 2,5% cộng với lãi suất thay thế phù hợp và được tính theo năm. Được biểu diễn bằng một lãi suất âm, và do đó là một khoản phí.

Đối với các vị thế chỉ số ngắn hạn, khi lãi suất thay thế phù hợp lớn hơn phí quản trị 2,5% của chúng tôi, lãi suất được sử dụng sẽ là mức chênh lệch giữa hai lãi suất này và được tính theo năm. Giá trị này được thể hiện bằng một lãi suất dương, và do đó là một khoản ghi có.
Khi lãi suất thay thế phù hợp thấp hơn phí quản trị 2,5% của chúng tôi, lãi suất được sử dụng sẽ là mức chênh lệch giữa hai lãi suất này và được tính theo năm. Giá trị này được thể hiện bằng một lãi suất âm, và do đó là một khoản phí. Xem trang chi phí tài chính để tìm hiểu thêm về lãi suất tài trợ hiện hành của chúng tôi.