Traden

OANDA Feiertagszeiten und Wartungszeiten

Feiertagszeiten

Die nächsten Feiertage sind:

Chung Yeung Festival

Name des Instruments 14. Oktober 2021
HK33 Geschlossen
TWIX USD Geschlossen

Chinese National Day

Name des Instruments 1. Oktober 2021
HK33 Geschlossen

US Labor Day

CFD 6th September 2021
UK100/GBP Reg Hours
DE30/EUR Reg Hours
US30/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
SPX500/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
NAS100/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
HK33/HKD Reg Hours
JP225/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
BCO/USD 13.30 EST close - 20:00 EST open
CORN/USD 20:00 EST open
WHEAT/USD 20:00 EST open
SOYBN/USD 20:00 EST open
NL25/EUR Reg Hours
FR40/EUR Reg Hours
EU50/EUR Reg Hours
SUGAR/USD Closed
NATGAS/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
WTI/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
XCU/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
USB02Y/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
USB05Y/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
USB10Y/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
USB30Y/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
US2000/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
DE10YB/EUR Reg Hours
UK10YB/GBP Reg Hours
AU200/AUD Reg Hours
CN50/USD Reg Hours
TWIX/USD Reg Hours
SG30/SGD Reg Hours
SPOT
Gold 13:00 EST close - 18:00 EST open
Silver 13:00 EST close - 18:00 EST open
FX Reg Hours

August UK Bank Holiday

Name des Instruments 30/08/2021
UK100/GBP Geschlossen
UK10YB/GBP Geschlossen
SUGAR/USD 7:30 ET geöffnet

Marktfeiertage im Juli

Name des Instruments 01/07/2021 02/07/2021 05/07/2021 06/07/2021
US30/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden
SPX500/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden
NAS100/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden
JP225/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden
BCO/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:30 ET Schließung - 20:00 ET Öffnung Betriebsstunden
CORN/USD Betriebsstunden Betriebsstunden Geschlossen 09:30 ET Öffnung
WHEAT/USD Betriebsstunden Betriebsstunden Geschlossen 09:30 ET Öffnung
SOYBN/USD Betriebsstunden Betriebsstunden Geschlossen 09:30 ET Öffnung
SUGAR/USD Betriebsstunden Betriebsstunden Geschlossen Betriebsstunden
NATGAS/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden
WITCO/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden
XCU/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden
US2Y/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden
US5Y/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden
US10Y/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden
US30Y/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden
US2000/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden
HK33/HKD Geschlossen Betriebsstunden Betriebsstunden Betriebsstunden
TWIX/USD Geschlossen Betriebsstunden Betriebsstunden Betriebsstunden
XAU/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden
XAG/USD Betriebsstunden Betriebsstunden 13:00 ET Schließung - 18:00 ET Öffnung Betriebsstunden

Mai Feiertag

Instrument 3rd May 2021
UK100/GBP Closed
XCU/USD Reg Hours
SUGAR Opens at 7:30 ET
UK10YB/GBP Closed
XAU/USD Reg Hours
Gold Cross Reg Hours
XAG/USD Reg Hours
Silver Cross Reg Hours
XPT/USD Reg Hours
XPD/USD Reg Hours
FX Reg Hours

Das Ostern

Instrument 1st April 2021
AU200 09:00 ET Close
EU50 Reg Hours
DE30 Reg Hours
NL25 Reg Hours
FRA40 Reg Hours
UK100 Reg Hours
HK33 Reg Hours
TWIX Reg Hours
SING30 Reg Hours
IN50 Reg Hours
CN50 Reg Hours
NATGAS/USD 17:00 ET Close
WTICO/USD 17:00 ET Close
XCU/USD 17:00 ET Close
NAS100/USD Reg Hours
SPX500/USD Reg Hours
JP225/USD Reg Hours
CORN/USD 14:20 ET Close
WHEAT/USD 14:20 ET Close
SOYBN/USD 14:20 ET Close
XCU/USD 17:00 ET Close
XAU/USD 17:00 ET Close
XAG/USD 17:00 ET Close
METALS 17:00 ET Close
Instrument 2nd April 2021
AU200 CLOSED
EU50 CLOSED
DE30 CLOSED
NL25 CLOSED
FRA40 CLOSED
UK100 CLOSED
HK33 CLOSED
TWIX CLOSED
SING30 Reg Hours
IN50 Reg Hours
CN50 Reg Hours
US30/USD 09:15 ET Close
NAS100/USD 09:15 ET Close
SPX500/USD 09:15 ET Close
US2000/USD 09:15 ET Close
JP225/USD 09:15 ET Close
CORN/USD CLOSED
WHEAT/USD CLOSED
SOYBN/USD CLOSED
SUGAR/USD CLOSED
NATGAS/USD CLOSED
WTICO/USD CLOSED
BCO/USD CLOSED
XCU/USD CLOSED
UK10YB/GBP CLOSED
US2Y/USD 11:15 ET close
US5Y/USD 11:15 ET close
US10Y/USD 11:15 ET close
US30Y/USD 11:15 ET close
XAU/USD CLOSED
XAG/USD CLOSED
METALS CLOSED
Instrument 4th April 2021
US30/USD Sunday 18:00 ET open
NAS100/USD Sunday 18:00 ET open
SPX500/USD Sunday 18:00 ET open
US2000/USD Sunday 18:00 ET open
JP225/USD Sunday 18:00 ET open
CORN/USD Sunday 20:00 ET open
WHEAT/USD Sunday 20:00 ET open
SOYBN/USD Sunday 20:00 ET open
NATGAS/USD Sunday 18:00 ET open
WTICO/USD Sunday 18:00 ET open
XCU/USD Sunday 18:00 ET open
US2Y/USD Sunday 18:00 ET open
US5Y/USD Sunday 18:00 ET open
US10Y/USD Sunday 18:00 ET open
US30Y/USD Sunday 18:00 ET open
Instrument 5th April 2021
AU200 Reopens 18:50 (ET)
EU50 CLOSED
DE30 CLOSED
NL25 CLOSED
FRA40 CLOSED
UK100 CLOSED
HK33 CLOSED
TWIX CLOSED
SING30 Reg Hours
IN50 Reg Hours
CN50 Reg Hours
US30/USD Reg Hours
NAS100/USD Reg Hours
SPX500/USD Reg Hours
US2000/USD Reg Hours
JP225/USD Reg Hours
CORN/USD Reg Hours
WHEAT/USD Reg Hours
SOYBN/USD Reg Hours
SUGAR/USD Reg Hours
NATGAS/USD Reg Hours
WTICO/USD Reg Hours
BCO/USD Reg Hours
XCU/USD Reg Hours
UK10YB/GBP CLOSED
US2Y/USD Reg Hours
US5Y/USD Reg Hours
US10Y/USD Reg Hours
US30Y/USD Reg Hours
XAU/USD Reg Hours
XAG/USD Reg Hours
METALS Reg Hours
Instrument 6th April 2021
EU50 Reg Hours
DE30 Reg Hours
NL25 Reg Hours
FRA40 Reg Hours
UK100 Reg Hours
HK33 CLOSED
TWIX CLOSED

Chinese New Year

Instrument 10th Februar 2021
HK33/HKD 23:00 EST close
Instrument 11th Februar 2021
HK33/HKD Closed
Instrument 12th Februar 2021
HK33/HKD Closed

Presidents Day 2021

Instrument 14th Februar 2021
CORN/USD Closed
WHEAT/USD Closed
SOYBN/USD Closed
SUGAR/USD Closed
NATGAS/USD Reg Hours
XCU/USD Reg Hours
Instrument 15th Februar 2021
US30/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
SPX500/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
NAS100/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
JP225/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
JP225/JPY 13:00 EST close - 18:00 EST open
CORN/USD 20:00 EST open
WHEAT/USD 20:00 EST open
SOYBN/USD 20:00 EST open
SUGAR/USD Closed
NATGAS/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
WTICO/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
BCO/USD Reg Hours
XCU/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
US2Y/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
US5Y/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
US10Y/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
US30Y/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
US2000/USD 13:00 EST close - 18:00 EST Open
XAU/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
XAG/USD 13:00 EST close - 18:00 EST open
BTC/USD Reg Hours
FX Reg Hours

Martin Luther King Jr. Day

Instrument 18. Januar 2021
US30/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
SPX500/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
NAS100/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
JP225/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
CORN/USD 20:00 ET geöffnet
WHEAT/USD 20:00 ET geöffnet
SOYBN/USD 20:00 ET geöffnet
SUGAR/USD Geschlossen
NATGAS/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
WTICO/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
BCO/USD Reguläre Geschäftszeiten
XCU/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
US2Y/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
US5Y/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
US10Y/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
US30Y/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
US2000/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
XAU/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
XAG/USD 13:00 ET geschlossen – 18:00 ET geöffnet
BTC/USD Reguläre Geschäftszeiten
FX Reguläre Geschäftszeiten

Australia Day

Instrument 25. Januar 2021
AU200/AUD 15:00 ET geschlossen – 01:10 ET geöffnet (26. Januar 2021)

Wartungszeiten

Die nächsten Wartungszeiten sind:

Beginn der Wartung Ende der Wartung Zeitzone
Freitag 22:00 Sonntag 22:00 GMT
Freitag 17:00 Sonntag 17:00 EST
Freitag 14:00 Sonntag 14:00 PST
Samstag 04:00 Montag 04:00 JST
Samstag 06:00 Montag 06:00 SGT
Freitag 23:00 Sonntag 23:00 CET